Polityka Bielska-Białej

„Miejski Program na rzecz Osób Starszych do roku 2030" za główny cel przyjmuje przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz poprawę jakości ich życia poprzez zapewnienie im warunków do pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także kształtowania pozytywnego wizerunku wśród społeczeństwa.

Program zawiera diagnozę sytuacji osób starszych w mieście Bielsku-Białej, jak również określa zadania oraz cele szczegółowe, które będą realizowane w ramach następujących celów strategicznych:

  • Pomoc, wsparcie i zapewnienie osobom starszym bezpieczeństwa socjalnego.
  • Aktywizacja i reintegracja społeczna osób starszych.
  • Poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób starszych.
  • Poprawa wizerunku osób starszych w społeczeństwie.