Konkurs artystyczny dla Seniorów rozpoczęty !!!

Po raz czwarty Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza wszystkich Seniorów naszego Miasta do wzięcia udziału w konkursie artystycznym w 2023 pod nazwą: „Senior - Sceny z życia i z podroży - Z „Maluchem” (126p) w tle”.

Po raz czwarty Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza wszystkich Seniorów naszego Miasta do wzięcia udziału w konkursie artystycznym w 2023 pod nazwą: „Senior - Sceny z życia i z podroży - Z „Maluchem” (126p) w tle”.

Tegoroczny konkurs zachęca Seniorów do wspomnień z młodości, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozkwitu motoryzacji małolitrażowej. W pracach artystycznych Seniorzy mogą przedstawiać swoje wspomnienia związane z czasami, gdy Fiat 126p był najbardziej upragnionym własnym środkiem lokomocji a potem czasy, gdy ustąpił na drodze „większym kolegom” jednak ciągle z sentymentem towarzyszył w codziennym życiu tym, którzy nie oddali go… 

Konkurs realizowany będzie w czterech kategoriach:

Kategoria Fotografia – obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarach: A5, A4  lub A3.

Kategoria Praca Plastyczna – obejmuje wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno i inne dowolne) w maksymalnym rozmiarze A3 lub mniejszym, w dowolnie wybranej technice.

Kategoria Wiersz lub Proza – obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego, który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.

Kategoria rękodzieło – obejmuje wytworzenie 1 wyrobu w dowolnej technice rękodzielniczej, w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne i związany z tematyką konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do dnia 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wyłącznie „Pseudonimem” wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym „Pseudonimem”, zawierającą wypełniony Formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.

Wymagane dane osobowe winny być podane na Formularzu zgłoszenia – stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs artystyczny dla Seniorów Miasta Bielska-Białej w 2023 roku” oraz opatrzonej „Pseudonimem”.

Uczestnikiem Konkursu może być tylko nieprofesjonalny Twórca – osoba w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkująca na terenie Miasta Bielska-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) pracę w dowolnie wybranej kategorii, która dotychczas nie otrzymała wyróżnienia w żadnej kategorii, w tym samym konkursie, w latach ubiegłych. 

Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie Miasta Bielska-Białej, przekroczenie limitu ilości czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie – spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Deklarując chęć wzięcia udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492 lub 33 497 14 99oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: seniorzy@um.bielsko-biala.pl

 

Kiedy:

Termin składania prac do 31 sierpnia 2023 r.

Kategoria:

Gdzie:

Wydział Polityki Społecznej Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Dodatkowe materiały