Rada seniorów – statut

Statut Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej, zwanej dalej „Radą”, działa na terenie miasta Bielska-Białej.
2. W skład Rady wchodzi do 15 przedstawicieli osób oraz podmiotów o których mowa w art. 5c ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - zwanej dalej „Ustawą”, z zastrzeżeniem§ 3 ust. 11.
3. Kadencja Rady trwa 5 lat, z tym że kadencja nie może trwać dłużej niż kadencja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Rozdział 2.
Tryb powołania i odwołania członków Rady

§ 2. 1. Kandydatem na członka Rady może być:
|1) przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku,
2) osoba zamieszkująca na terenie Bielska-Białej, która zgłosi swój udział osobiście i uzyska poparcie co najmniej 20 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Bielska-Białej.
3. Każdy podmiot, o którym mowa w  ust. 1 pkt 1, może zgłosić tylko jednego Kandydata.
4. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu Kandydatowi w sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 2 skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych Kandydatach.

§ 3. 1Nabór na członków Rady zarządza Prezydent Miasta Bielska-Białej.
2. Ogłoszenie Prezydenta o naborze zawiera szczegółowe informacje na temat zasad naboru, terminów oraz wzory wymaganych formularzy. Ogłoszenie umieszczane jest na stronie internetowej oraz Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
3. Oceny formalnej złożonych formularzy, dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia naboru.
4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych formularza zgłoszenia – pracownicy, o których mowa w ust. 3, mogą zwrócić się do podmiotu zgłaszającego Kandydata lub, jeżeli zgłoszenie jest osobiste, do tej osoby, o wyjaśnienia lub uzupełnienie formularza, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy lista poparcia dla Kandydata zawierać będzie mniej niż 20 osób lub w przypadku niewypełnienia wszystkich wymaganych danych listy poparcia, formularz zostanie odrzucony.
6. Po dokonaniu oceny formalnej formularza, sporządzona zostanie alfabetyczna lista Kandydatów wraz z krótkim opisem ich działalności, zwana dalej „Listą Kandydatów”.
7. Prezydent Miasta powołuje komisję, która dokona oceny zgłoszonych kandydatów na podstawie Listy Kandydatów i przedstawi swoje rekomendacje Prezydentowi Miasta. W skład komisji wejdzie dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dwóch przedstawicieli środowisk senioralnych.
8. Po zapoznaniu się z rekomendacjami, ostateczny skład osobowy Rady Seniorów zatwierdza Prezydent Miasta.
9. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
10. Jeżeli po upływie terminu określonego zgodnie z ogłoszeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2, zgłoszonych Kandydatów będzie mniej niż 15 osób, to termin ten zostanie wydłużony o kolejne 7 dni.
11. W przypadku gdy po upływie terminu określonego w ust. 10 liczba Kandydatów będzie mniejsza niż 15, dopuszcza się na czas trwania kadencji powołanie mniejszej liczby członków Rady, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 10.

§ 4. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje:
1) w razie jego śmierci,
2) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) z dniem złożenia pisemnego oświadczenia członka Rady o rezygnacji z członkostwa w Radzie,
2. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w skutek:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku złożonego przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
2) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 10 osób, które udzieliły poparcia dla kandydata, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
3) uzasadnionego pisemnego wniosku podjętego w drodze uchwały, złożonego przez Radę, że członek nie realizuje obowiązków wynikających z § 9 ust. 2 oraz Regulaminu, o którym mowa w § 8 niniejszego Statutu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Prezydent Miasta  podejmuje decyzję w sprawie odwołania Członka Rady Seniorów.

§ 5. 1. W przypadku gdy nastąpi wygaśnięcie mandatu lub odwołanie członka Rady, skład Rady podlega uzupełnieniu.
2. Prezydent Miasta powołuje nowego członka celem uzupełnienia składu Rady.
3. Wybór dokonywany jest spośród kandydatów z Listy Kandydatów zgłoszonych w przeprowadzonym przed rozpoczęciem kadencji naborze Rady, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W przypadku braku kandydatów na Liście Kandydatów, przeprowadza się nabór uzupełniający w trybie przewidzianym w § 3, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy upłynęły już 4 lata kadencji, Rada będzie do końca tej kadencji pełnić swoją funkcję w niepełnym składzie, jednak nie mniejszym niż 10 osób.
6. Kadencja nowo powołanego Członka upływa wraz z kadencją całej Rady.

Rozdział 3.
Organizacja i tryb działania Rady
§ 6. 1. Nie później niż 21 dni od dnia ustalenia składu Rady, Prezydent Miasta Bielska-Białej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i prowadzi je do czasu wyłonienia Przewodniczącego Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu, Rada wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Z wyborów sporządza się protokół.
3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,
2) zwołuje posiedzenia,
3) prowadzi obrady,
4) reprezentuje Radę w kontaktach z innymi podmiotami,
5) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności tych osób – Sekretarz.
5. Posiedzenia Rady są jawne, w szczególności mogą w nich uczestniczyć Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz osoby, które prowadzą działania na rzecz osób starszych.

§ 6. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 5 członków Rady,
3) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej lub Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
3. Zwołanie Rady następuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie zaproszenia na podany przez Członka Rady adres korespondencyjny lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Dopuszcza się przesłanie zaproszenia w sytuacjach nagłych w terminie krótszym niż 7 dni.
5. Zaproszenie zawiera: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
6. W przypadku, gdy członek Rady nie będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Rady, powinien zawiadomić o tym Sekretarza za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.
8. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady.
9. Protokoły z posiedzeń Rady zamieszczane są na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 7. 1. Rada wyraża swoje stanowiska w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt 3, gdzie uchwała jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 8. Rada działa na podstawie Regulaminu przyjętego uchwałą Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.

§ 9. 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.
2. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

§ 10. Rada przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne ze swojej działalności w terminie do 31 marca następnego roku.