Rada Seniorów

Rada składa się z 15 przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) konsultowanie priorytetów w zakresie zadań realizowanych przez Miasto Bielsko-Biała na rzecz osób starszych,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących osób starszych,
3) inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
4) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,
5) wymiana doświadczeń z radami seniorów działającymi na terenie innych gmin.
W skład Rady mogą wchodzić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz spełniają łącznie poniższe kryteria:
1) zamieszkują na terenie Miasta Bielska-Białej,
2) działają na rzecz osób starszych – mieszkańców Miasta Bielska-Białej.