III Konkurs artystyczny dla Seniorów rozpoczęty!!!

Termin składania prac do 19 sierpnia 2022 roku

 

Po raz  trzeci Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza wszystkich Seniorów naszego Miasta do wzięcia udziału w  konkursie artystycznym w 2022 pod nazwą: „Senior – Zabiorę Cię właśnie tam… Miejsca, do których wracam”

Tegoroczny konkurs zachęca Seniorów do wspomnień o miejscach, ludziach i okolicznościach, do których wraca się z sentymentem i nostalgią. W pracach artystycznych Seniorzy będą mogli wspominać wszystko to, co chcieliby pokazać młodszym pokoleniom.

Konkurs realizowany będzie w czterech kategoriach:

Kategoria Fotografia – obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarach: A5, A4  lub A3.

Kategoria Praca Plastyczna – obejmuje  wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno i inne dowolne itp.) w maksymalnym rozmiarze A2 lub mniejszym, w dowolnie wybranej technice.

Kategoria Wiersz lub Proza  –  obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego,  który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.

Kategoria rękodzieło – obejmuje wytworzenie 1 wyrobu w dowolnej technice rękodzielniczej, w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne i związany z tematyką konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do dnia 19 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wyłącznie „Pseudonimem” wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym „Pseudonimem”, zawierającą wypełniony Formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.

Wymagane dane osobowe winny być podane na Formularzu zgłoszenia – stanowiącym załącznik do Regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs artystyczny dla Seniorów Miasta Bielska-Białej w 2022 roku” oraz opatrzonej „Pseudonimem”.

Uczestnikiem Konkursu może być tylko nieprofesjonalny Twórca – osoba w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkująca na terenie Miasta Bielska-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) pracę w dowolnie wybranej kategorii.

Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie Miasta Bielska-Białej, przekroczenie limitu ilości czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie lub – spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Deklarując chęć wzięcia  udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492 a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko-biala.pl

 

 

Kategoria:

Dodatkowe materiały