Domy Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Domy pomocy społecznej dzielą się na następujące typy dla:

 1. osób w podeszłym wieku,
 2. osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. osób przewlekle psychicznie chorych,
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie,
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

Miasto Bielsko-Biała prowadzi cztery domy całodobowej opieki:

 

 1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”
  ul. Pocztowa 14a
  Dla osób w podeszłym wieku – 92 miejsca

  więcej informacji na stronie DPS "Dom Nauczyciela"
   
 2. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
  ul. Żywiecka 15
  Dla osób w podeszłym wieku – 42 miejsca oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie – 15 miejsc

  więcej informacji na stronie DPS dla Osób Starszych
   
 3. Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych
  ul. Olimpijska 11
  Dla osób przewlekle somatycznie chorych – 48 miejsc

  więcej informacji na stronie DPS dla Przewlekle Chorych
   
 4. Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”
  ul. Armii Krajowej 181
  Dla osób przewlekle somatycznie chorych – 25 miejsc

Na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonują także inne domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat bielski, które spełniają prawnie wymagane standardy i są wpisane do rejestru Wojewody śląskiego:

 1. Ewangelicki Dom Opieki "SOAR" w Bielsku-Białej
  ul. F. Modrzewskiego 25
  Dla osób w podeszłym wieku - 28 miejsc

  więcej informacji na stronie Domu Opieki "SOAR"

   
 2. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej
  ul. Bednarska 8 i 10
  Dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych

  więcej informacji na stronie Domu Opieki "Samarytanin"
   
 3. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej
  ul. Żywiecka 20
  Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

  więcej informacji na stronie DPS Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

Szczegółowe informacje o podmiotach wpisanych do powyższego rejestru można uzyskać na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 

Kto może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy stanowią inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie
w domu pomocy społecznej może nastąpić poza kolejnością.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps, który ustalany jest rocznie dla każdego domu pomocy społecznej i jest ogłaszany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:
1. Mieszkaniec domu pomocy społecznej, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi

3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –
w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w punktach 1 i 2.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione wyżej.
 

Szczegółowych informacji udziela:

Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 17 a,
parter, pokoje: 110, 111 i 112
tel.: 33 497 42 70, 33 497 42 73


więcej informacji na stronie MOPS: www.mops.bielsko.pl