Aktywny Senior 2023 Roku

plakat
 1. Kandydata do Plebiscytu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zwani dalej „Zgłaszającym”
 2. W przypadku Zgłaszającego będącego osobą fizyczną - Kandydatem nie może być Zgłaszający.
 3. Każdy Zgłaszający może zgłosić tylko jednego Kandydata.
 4. Zgłoszenie Kandydata może odbyć się jedynie na podstawie Formularza Zgłoszeniowego w załączeniu poniżej.
 5. Wypełniony i podpisany Formularz wraz ze zdjęciem Kandydata należy dostarczyć w terminie do dnia 20 września 2023 r. (środa) do godziny 15.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Plebiscyt „Aktywny Senior Roku 2023”, poprzez:
  1. przesłanie Formularza drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała lub
  2. złożenie Formularza na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6.
 6. O terminie dostarczenia Formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 
 7. Formularz złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 8. Organizator nie zwraca nadesłanych Formularzy.

Kategoria:

Dodatkowe materiały